Slovníček pojmů

diagnóza – rozpoznání a popis někajého (zpravidla nežádoucího) stavu organizmu a nalezení jeho příčin. Diagnostika se pak zabývá metodami a prostředky zjisťování diagnóz. (zdroj: wikipedie)

homeostáza – (z řec. homoios, stejný, a stasis, trvání, stání) znamená samočinné udržování hodnoty nějaké veličiny na přibližně stejné hodnotě. U živvých organizmů je to schopnost udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou podmínkou jejich fungování a existence, i když se vnější podmínky mění (zdraoj: wikipedie)

konvenční – obvyklý, běžný, souhlasný – pro potřeby tohoto webu shodující se s názory a praktikami západní školské medicíny (zdroj: slovnik-cizich-slov.abz.cz )

medicína – (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem. Úkolem tohoto vědního oboru je chránit a zlepšovat zdraví lidí. V moderní době medicína úzce navazuje na biologii. Opírá se také o poznatky chemie, fyziky a stále více se zabývá také informatikou. (zdroj: wikipedie)

terapie – opatření aplikované za účelem navrácení zdraví a homeostázy (funkční rovnováhy a stability těla) (zdroj: slovnik-cizich-slov.abz.cz )

Scroll to Top